• 99/88 หมู่ 1 ซ.ม่วงสกุล 2
    ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์

  • ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000

Jul 06, 2024

มอก 655 คืออะไร
มอก 655 คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร โดยอ้างอิงถึง มอก.655 เล่ม 1,2,3 ที่มีผลบังคับใช้ 3 ม.ค.2566 ดังนี้
 
มอก.655 เล่ม 1-2553
          มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกที่สัมผัสอาหาร ทำจากวัสดุเดี่ยว ผสม ชั้นเดียว หรือหลายชั้น สำหรับใช้เตรียม เก็บ หรือ บริโภคอาหาร รวมถึงส่วนประกอบของภาชนะ ที่ สัมผัสอาหาร เช่น ฝา ช่องแบ่ง หรือฝาในสำหรับริน มีทั้งแบบใช้ครั้งเดียว และแบบใช้ซ้ำได้ โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุม ภาชนะและ/หรือเครื่องใช้พลาสติกสําหรับอาหาร ที่ประกาศกําหนดเเป็นมาตรฐานผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้แล้ว

ภาชนะพลาสติก แต่ละประเภทแบ่งตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ทํา (เฉพาะชั้นที่สัมผัสอาหาร) เป็น 6 ชนิด  ดังนี้
1. พอลิเอทิลีน (polyethylene) : PE
2. พอลิพรอพิลีน (polypropylene) : PP
3. พอลิสไตรีน (polystyrene) : PS
4. พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (poly(ethyleneterephthalate)) : PET
5. พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (poly(vinyl alcohol)) : PVAL
6. พอลิเมทิลเพนทีน (poly(methyl pentene)) : PMP

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม
มอก. 655 เล่ม 1-2553
 
มอก.655 เล่ม 2-2554
          มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกที่สัมผัสอาหาร ทำจากวัสดุเดี่ยว ผสม ชั้นเดียว หรือหลายชั้น สำหรับใช้เตรียม เก็บ หรือบริโภคอาหาร รวมถึงส่วนประกอบของภาชนะที่สัมผัสอาหาร เช่น ฝา ช่องแบ่ง หรือฝาในสำหรับริน มีทั้งแบบใช้ครั้งเดียวและแบบใช้ซ้ำได้ โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุม ภาชนะและ/หรือเครื่องใช้พลาสติกสําหรับอาหาร ที่ประกาศกําหนดเเป็นมาตรฐานผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้แล้ว

ภาชนะพลาสติก แต่ละประเภทแบ่งตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ทํา (เฉพาะชั้นที่สัมผัสอาหาร) เป็น 4 ชนิด  ดังนี้
1. พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) : PVC
2. พอลิคาร์บอเนต (polycarbonate) : PC
3. พอลิแอไมด์ (polyamide) : PA หรือชื่อทางการค้าคือ ไนลอน (nylon)
4. พอลิเมทิลเมทาคริเลต (polymethyl methacrylate) : PMMA
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม
มอก. 655 เล่ม 2-2554
 
มอก.655 เล่ม 3-2554
                มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกที่สัมผัส สำหรับใช้เตรียม เก็บ หรือบริโภคอาหาร รวมถึงส่วนประกอบของภาชนะที่สัมผัสอาหาร เช่น ฝา ช่องแบ่ง หรือฝาในสำหรับริน โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุม ภาชนะและ/หรือเครื่องใช้พลาสติกสําหรับอาหาร ที่ประกาศกําหนดเเป็นมาตรฐานผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้แล้ว

ภาชนะพลาสติก แต่ละประเภทแบ่งตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ทํา (เฉพาะชั้นที่สัมผัสอาหาร) เป็น 2 ชนิด  ดังนี้
1. อะคริโลไนไทรล์-บิวทะไดอีน-สไตรีน (Acrylonitrile – Butadiene - Styrene) : ABS
2. สไตรีน-อะคริโลไนไทรล์ (Styrene - Acrylonitrile) : SAN
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม
มอก. 655 เล่ม 3-2554

 

Share this post


widget